QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Năm học 2020-2021

Tháng Hai 20, 2021 8:49 sáng
PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊNTRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:          /QĐ-MN           Lạc An, ngày         tháng        năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19

 Năm học  20202021

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường được ban hành kèm theo quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 34/PGDĐT-TVTB ngày 31/01/2020 Phòng  chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ( nCoV) gây ra;

Căn cứ văn bản số 165/PGDĐT-HĐNK ngày 20/8/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc thực hiện công văn số 3959/UBND-VX ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện nay;

Căn cứ văn bản số 83/PGDĐT-HĐNK ngày 29/01/2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế tại đơn vị Trường MN Hoa Anh Đào,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2020-2021gồm các Ông (Bà) sau đây:

 

1.     Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Hiệu trưởng Trưởng ban
2.     Bà Nguyễn Thị Nữ Phó Hiệu trưởng Phó ban
3.     Bà Nguyễn Thị Mến Phó Hiệu trưởng Phó ban
4.     Bà Đào Thị Thu Tuyết CT công đoàn Thành viên
5.     Bà Vũ Thị Bích Ly Phó CT công đoàn Thành viên
6.     Bà Đỗ Thị Trâm Oanh Bí thư Đoàn TN Thành viên
7.     Bà Phùng Thị kim Nhung Tổ trưởng Cấp dưỡng Thành viên
8.     Bà  Phan Yến Linh Tổ trưởng NT-Mầm Thành viên
9.     Bà Đỗ Thị Oanh Oanh Tổ trưởng khối Chổi Thành viên
10.  Bà Đào Trường Khang Tổ trưởng khối Lá Thành viên
11.  Ông Đoàn Quốc Hiến Nhân viên bảo vệ Thành viên

 

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng  chống phòng chống  dịch bệnh Covid-19, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động tại đơn vị và  báo cáo kịp thời cho cấp trên nếu có sự cố xảy ra.

Điều 3. Các Bộ phận có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.                                                                              

Nơi nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GDĐT;

– UBND xã;

-Như điều 3;

-Lưu: VT

 

                                                                                                                       Nguyễn Thị Thanh Loan