KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2016 – 2017

Tháng Ba 28, 2017 10:29 sáng
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ANH ĐÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/KH-MGHAĐ               Lạc An, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non

lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2016 – 2017

Căn cứ Kế hoạch số 139/KH-PGDĐT ngày 06/03/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Băc Tân Uyên về việc triển khai chuyên đề  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

Trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

  1. Mục tiêu cụ thể

2.1 Bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và học bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.

2.2 Môi trường giáo dục trong và ngoài lớp mang tính “mở”, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.

2.3 Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) được nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (LTLTT) phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương.

2.4 Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non LTLTT.

II. NỘI DUNG

1. Bồi dưỡng CBQL, GVMN về quan điểm giáo dục LTLTT trong Chương trình GDMN; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục LTLTT trong trường mầm non.

2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục LTLTT.

3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục LTLTT.

4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non LTLTT.

III. TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phải đảm bảo các tiêu chí:

1. Về môi trường giáo dục.

2. Xây dựng kế hoạch thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ

3. Tổ chức hoạt động giáo dục

4. Đánh giá sự phát triển của trẻ

5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (chỉ số cụ thể của từng tiêu chí theo phụ lục kèm theo.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Căn cứ vào Tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT, nhà trường rà soát mức độ đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí của các trường mầm non và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” (sau đây gọi tắt là chuyên đề) năm học 2016 – 2017. Lựa chọn và đầu tư xây dựng các lớp thực hiện mô hình điểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, về phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non LTLTT để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

2. Căn cứ Tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường và của địa phương.

3. Tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ theo quan điểm LTLTT cho CBQL, GVMN.

4. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT.

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình chất lượng tốt về thực hiện chuyên đề.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện: năm học 2016 – 2017

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, và các nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nội dung kế hoạch, nhà trường chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT” năm học 2016 – 2017 phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

– Chọn lớp Lá 1 và Lá 2 để chỉ đạo điểm thực hiện chuyên đề.

– Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề cho các lớp.

– Tăng cường công tác xã hội hóa GDMN để tăng nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.

– Chỉ đạo các nhóm, lớp rà soát thực trạng của từng nhóm, lớp theo Tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT báo cáo ban Giám Hiệu. Ban Giám Hiệu nhà trường tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát về Phòng GDĐT trước ngày 17/04/2017 (Cách rà soát: Thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II.3 – Công văn số 2346/SGDĐT – GDMN ngày 15/12/2016 của Sở GDĐT về việc thực hiện Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục LTLTT).

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2016 – 2017./.

 

Nơi nhận:                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GDĐT;

– Lưu: VT.

 

                                                                                                Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

            Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

(Kèm theo kế hoạch số 139/KH-PGDĐT ngày 06 tháng 03 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Tân Uyên)

  1. Môi trường giáo dục

1.1 Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

1.2 Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của GV đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

1.3 Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.

1.4 Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc học tập trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành trải nghiệm.

1.5 Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.

1.6 Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục

Kế hoạch giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:

2.1 Thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và chương trình GDMN.

2.2 Thể hiện nội dung GD theo chương trình GDMN và có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương, trường/lớp.

2.3 Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kỹ năng sống cho trẻ

2.4 Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

2.5 Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động GD bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiểu hình thức khác nhau.

  1. Tổ chức hoạt động giáo dục

3.1 Phối hợp các phuong pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.

3.2 Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

3.3 Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.

3.4 Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

3.5 Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

  1. Đánh giá sự phát triển của trẻ

4.1 Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Đánh giá kết quả GD trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

4.2 Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục (KHGD), điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp(Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).

4.3 Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

  1. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

5.1 Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GD mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

5.2 Có mối quan hệ hợp tác, chia sẽ giữa GV , nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

5.3 Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng CS-GD trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẽ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ.

5.4 Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.