MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI KHAI TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Chín 11, 2017 2:40 chiều

KG5

 

KT

KG6ĐB

 

 

 

 

 

HT

TT

KG3

 

 

KG4  KG7

KG8

KG11 KG12