1-6

KẾ HOẠCH LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

PHÒNG GD-ĐT BẮC TÂN UYÊN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ANH ĐÀO                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   Số : 22/KH-MGHAĐ                                                Lạc An, ngày 09  tháng 5  năm 2017     KẾ HOẠCH Lễ hội tổng kết năm học 2016 –…
lap-ke-hoach-thu-bao-hiem-xa-hoi-cua-co-quan-bao-hiem

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 – 2017

     PHÒNG GD-ĐT HUYỆN BẮC TÂN UYÊN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ANH ĐÀO               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc